Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2012

skam
9465 7950
Reposted fromartlover artlover viaharridan harridan
skam
6628 ce24 500
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viaharridan harridan
skam
8707 70ac
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaharridan harridan
skam
1931 670c
Reposted fromwsukience wsukience vialaperla laperla
skam
1502 b8c9 500

Edward Hopper

Reposted fromacarro acarro vialaperla laperla
skam
skam
3745 6d4e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialaperla laperla
skam
Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwu substancji chemicznych, jeżeli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie.
— Carl Jung
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialaperla laperla
skam
Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku.
— Albert Einstein
Reposted frometerycznie eterycznie vialaperla laperla
skam
5536 345e
Reposted fromforestmoon forestmoon vialaperla laperla
skam
Reposted frompiksele piksele vialaperla laperla
skam
5768 c268
skam
1683 9392
skam
skam
na koniec dam Ci darmową radę (..) Słuchasz?
- Tak.
- Dobrze. W takim razie... kiedy masz do siebie zaufanie...
- Tak?
- ... i wierzysz w swe marzenia...
- Tak?
- ... i podążasz za swoją gwiazdą...
- Tak?
- ...to i tak pobiją cię ludzie, którzy ciężko pracują, uczą się i nie leniuchują.
— Pratchett, Wolni ciutludzie
Reposted frommgv4 mgv4 vialaperla laperla
skam

15 Keyboard Shortcuts for Lazy People

miguelofthedark:

More here.

 I’mma feel so savvy if I remember any of these.

Reposted fromimmortaldefense immortaldefense viafantik fantik
skam
4542 2106 500
Reposted fromfantik fantik

December 31 2011

skam
0102 89a8 500
Lissy Elle
Reposted frombaudelaire baudelaire viaphotographers photographers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl